אנו, וורקיטו בע"מ (להלן – "החברה" או "אנחנו") מברכים אותך על שימושך באפליקציית "Workito" לניהול חכם,קל ומהיר של עובדים במשק בית (להלן "האפליקציה") ובאתר האינטרנט שלנו בכתובת www.workito.co.il ("האתר") (האפליקציה והאתר – יחד וכן כל אחת לחוד להלן "הפלטפורמות"). כל שימוש בפלטפורמות על ידי המשתמש (להלן – "המשתמש(ים") או "אתה"), ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה, ובכפוף להם

1.    הסכמה לתנאי השימוש
1.1. אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באפליקציה ו/או באתר.
1.2. האמור בתנאי שימוש אלה, חל על עצם התחברותך ו/או התקנת האפליקציה ו/או שימוש, כניסה, גלישה באפליקציה ו/או באתר, ושימושך בפלטפורמות כפוף לעמידתך בתנאי השימוש, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק הבא https://www.workito.co.il/privacy (להלן, ביחד – "
התנאים").
1.3. החברה תהא רשאית לשנות את התנאים בכל עת. התנאים המחייבים יהיו בנוסח המעודכן בזמן השימוש של המשתמש באתר או באפליקציה. באחריות המשתמש להתעדכן בתנאים בעת שימושו בפלטפורמות.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לשאר המינים.

2.    האפליקציה והאתר
2.1. האפליקציה
2.1.1. האפליקציה, אשר פתוחה למשתמשים אשר יצרו חשבון בלבד, מסייעת למעסיקים של עובדי משק בית כגון עובדי נקיון, גננים, שמרטפות (להלן: "
מעסיקים" ו"עובדים" בהתאמה) לנהל בצורה קלה ופשוטה את תשלום ההפרשות הסוציאליות והתשלומים למוסד לביטוח לאומי (להלן: "התשלומים") לעובדים, באמצעים שונים שיועמדו לרשות המשתמש. בין היתר, החברה תאפשר למשתמשים להפריש תשלומים המחויבים על פי חוק לעובדים באמצעות האפליקציה, באופן שבו החברה תקבל את אותם תשלומים מהמשתמש ותעביר את התשלומים הרלוונטיים למוסדות הרלוונטיים הנדרשים וכן תטפל בדיווח עבור אותם תשלומים למוסדות הרלוונטיים ("השירותים").
2.1.2. החברה תעשה כל מאמץ על מנת להעביר את התשלומים באופן היעיל והמדויק ביותר (בכפוף למידע שהתקבל אצלה מאת המשתמש) ומכל מקום תעביר את התשלומים כפי שהתקבלו מהמשתמש AS-IS, ללא בחינה מהותית או משפטית. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ייתכנו טעויות ואי דיוקים ("
טעויות אנוש") בביצוע התשלומים. ככל שהמשתמש יתוודע לטעות אנוש כלשהי, הוא מתחייב לפעול על מנת ליידע את החברה על כך בהקדם האפשרי ולסייע לה בתיקון הטעות. ככל שלחברה יתוודע על טעות אנוש כלשהי, היא תפעל למען תיקונה, בכפוף לשיתוף פעולה מאת המשתמש, אך בכל מקרה לא תהיה לה שום אחריות בגין כך.
2.1.3. האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי מעסיקים בלבד, ואין לחברה אחריות לגבי התכנים שיועלו מטעם משתמש מסוים לאפליקציה, לרבות נכונותם והתאמתם לנדרש על פי דין.
2.1.4. על המשתמש לוודא כי העובדים יודעים ומבינים כי הנתונים אודותיהם ואודות תנאי העסקתם יוזנו למערכות החברה ולאפליקציה לצורך השימוש בשירות/באפליקציה וכי העובדים מבינים את משמעות מסירת הפרטים כאמור. ככלל, המשתמש יפנה את העובדים למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בכתובת https://www.workito.co.il/privacy. 
2.1.5. האפליקציה עשויה לכלול הודעות PUSH ומסרונים שיסייעו למשתמש בתהליך קבלת השירות ובסיוע בתפעול השוטף של השירות. המשתמש מסכים בזאת לקבלת הודעות פוש (PUSH) ומסרונים. המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו. הודעות והתראות עשויות להישלח אל המשתמש בין היתר, אך לא רק, לצורכי התפעול במקרים הבאים: עדכון על פעולות נדרשות לשם ניהול משק הבית, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.
2.1.6. האפליקציה זמינה להורדה בחנות Google Play או Apple Store (להלן: "
חנויות האפליקציות"). השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של חנויות האפליקציות (להלן: "כללי שימוש"). באחריותך לבדוק אילו כללי שימוש עשויים להיות רלוונטיים ולחול על השימוש שלך באפליקציה.

2.2. האתר
2.2.1. האתר משמש לשם מתן אינפורמציה כללית לגבי האפליקציה והחברה ולשם יצירת קשר עם החברה. האתר פתוח לכל משתמש, לרבות משתמשים שאינם רשומים לשירות.
1.1.2. באתר ניתן למצוא שאלות ותשובות במגוון נושאים הקשורים להעסקת עובדים וההפרשות והתשלומים המגיעים להם מהמעסיקים. שאלות ותשובות אלה נועדו לתת רקע כללי, לסייע למשתמש להתמצא בעקרונות על בסיסם עובדות הפלטפורמות, ואין לראות בהם ייעוץ משפטי או להקיש מהם לגבי מקרים פרטניים.

2.3. הפלטפורמות עשויות להכיל תכנים מילוליים ותכני מדיה, מסמכים, קבצים, אייקונים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, תוכנות, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים (להלן: "
התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.
2.4. המשתמש מסכים ומאשר, כי השימוש בפלטפורמות ובנתוני העובדים הזמינים באמצעות השימוש באפליקציה הינם באחריותו הבלעדית. למען הסר ספק, החברה ומי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באפליקציה, באתר או בשירותים הניתנים באמצעותם, לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באפליקציה ו/או באתר.
2.5.
יובהר כי הפלטפורמות אינןמציעות ייעוץ משפטי או שירות משפטי או ייעוץ פנסיוני, מכל סוג שהוא, ואינן מתיימרות להעניק פתרונותכאמור. השירות שמספקות הפלטפורמות הוא כלי עזר טכני בלבד לעניין חישוב סכומית שלומים וסיוע בהעברתם לגופים הרלוונטיים. המשתמש משתמש בפלטפורמות על אחריות ובלבד, ועליו לוודא כי כל חישוב שנעשה באמצעות הפלטפורמות וכן כל פעולה המבוצעתבאמצעותם, נעשים בהתאם לצרכי המעסיק ו/או העובד, ובהתאם להוראות הדין. למען הסר ספק יובהר כי הפלטפורמות מהוות כלי עזר טכני בלבד, ואינן משפיעות, ואין באפשרותן להשפיע על יחסי עובד מעבידו/או למעט מחובותיו של מעסיק על פי דין. למשתמש ברור כי באחריותו הבלעדית לפעולבהתאם להוראות הדין והחברה אינה אחראית לכל הפרת דין (לרבות, בין היתר, דיניהעבודה בישראל) שיבצע המשתמש.
2.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באפליקציה ו/או באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האפליקציה, האתר ו/או התכנים. החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה. לחברה אין חובה לספק עדכונים, שדרוגים או גרסאות חדשות של האפליקציה תחת תנאים אלו. ככל שרלוונטי, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה של החברה. אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באפליקציה, אנא צור איתנו קשר באמצעות האפליקציה.

3.    הרשמה לאפליקציה ו/או פתיחת חשבון באפליקציה
3.1. בעת ההצטרפות לשירות באמצעות האפליקציה תבוצע הרשמה לשירות באמצעות יצירת פרופיל אישי ובמסגרתה תידרש לספק פרטים כגון, אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך והכל בהתאם להוראות הטכניות באפליקציה (להלן: "החשבון").
3.2. על המשתמש להיות בן 18 לפחות, על מנת לפתוח חשבון. החשבון יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה בעת הצטרפותך לשירות, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האפליקציה.
3.3. בעת יצירת החשבון וכן בכל עת בה תידרש להזין פרטים כלשהם לאחר מכן, עליך למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה לא תישא באחריות בגין מתן פרטים שגויים על ידי משתמש. אינך רשאי להחזיק יותר מחשבון אחד (1) פעיל (אשר בו ירוכזו כל הפעילויות בקשר עם כל העובדים שלך). השימוש בחשבון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך ראשי להסב ו/או להמחות ו/או להאציל את זכויותיךו/או חובותיך על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה.
3.4. בעת יצירת החשבון, תידרש להזין סיסמא. אנו ממליצים כי תשתמש בסיסמא שעוצמתה חזקה, המורכבת מאותיות מוגדלות, מוקטנות, מספרים וסימנים ושאורכה לא יפחת מ-8 ספרות. עליך לשמור את הסיסמא בסודיות.
3.5. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה.
3.6. אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה, תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך או באמצעות פנייה ל-support@workito.co.il.
3.7 לאחר פתיחת החשבון, ועם הגיעך לשלב העברת התשלומים, תהיה רשאי לרכוש מנוי בהתאם למסלולים השונים המוצעים באתר ובהתאם למחירון המפורט באתר, על מנת לעשות שימוש בשירותים באפליקציה ("המנוי"). את המנוי ניתן לרכוש דרך האפליקציה.
3.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי המנוי מעת לעת, לרבות לעדכן את מדיניות גביית דמי המנוי, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באפליקציה, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת.
3.9. אם ברצונך למחוק את חשבונך או להתנתק מהשרות, באפשרותך לעשות כן באופן עצמאי באמצעות הגדרות החשבון באפליקציה. מחיקת החשבון ו/או התנתקות מהשירות, תבוצע זמן סביר לאחר ביצוע הפעולה, ומרגע המחיקה של חשבונך, לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון. באופן דומה, מרגע ההתנתקות מהשירות, לא תוכל עוד להשתמש בשירות.
שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן התשלומים שצברת) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.
אם אתה רוצה לשמור את הנתונים ושאלו ישארו זמינים לך בכל עת, אנו ממליצים לך להשאיר את חשבונך פתוח, אף אם אינו פעיל, ולהימנע ממחיקת חשבונך באפליקציה.
3.10. החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת לאבטח את הפלטפורמות. עם זאת, הפלטפורמות לעולם אינן חסינות ב-100% מניסיונות חדירה או השתלטות, ולחברה לא תהיה שום אחריות בגין כך. יובהר, כי בחירת סיסמא חזקה כאמור לעיל, תסייע למשתמש לשמור על חשבונו חסין יותר כנגד ניסיונות חדירה כאמור.

4. תשלום עבור המנוי
4.1 לאחר פתיחת החשבון ולצורך קבלת השירותים תידרש להזין פרטי כרטיס אשראי לחשבונך, על מנת לשלם את התשלומים בהם תחויב.
4.2 התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ומותנה באישורו ("אמצעי התשלום הנבחר"). לא ניתן לשלם עבור השירות באמצעות כרטיס חיוב מיידי (Debit) ו/או אמריקן אקספרס.
4.3 באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום הנבחר בכל עת, באמצעות החשבון. עליך להשתמש באמצעי תשלום נבחר השייך לך בלבד ו/או אמצעי תשלום בו אתה רשאי להשתמש על פי כל דין. עלייך לוודא, כי פרטי אמצעי התשלום הנבחר עדכניים, נכונים ותקפים, ולהודיע לחברה בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום הנבחר שנמסרו.
4.4 החברה רשאית להסתייע בצדדים שלישיים לצורך השלמת עסקאות הכרוכות בתשלום, כגון ספקי תשלומים, אשראי וסליקה. במקרה כזה, יהיה השימוש בשירותים כפוף גם לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים ולהסכמות החוזיות בין המשתמש לבין אותם צדדים שלישיים.
4.5 כל החיובים והתשלומים ייגבו באמצעות אמצעי התשלום הנבחר כפי שהוזן על ידך בחשבונך, לאחר גביית התשלום תקבל קבלה בדוא"ל. אם יימצא כי אמצעי התשלום הנבחר של חשבונך פג, לא תקף או שלא ניתן יהיה לחייב אותו, החברה עשויה להשתמש באמצעי תשלום משני בחשבונך, אם הוא זמין ו/או לפעול לגביית החוב בחשבונך בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה. חיובים ותשלומים ששולמו על ידך הינם סופיים ואינם ניתנים להחזר כספי, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי החברה.

5. ביצוע תשלומים במסגרת השירותים
5.1. כלקוח פרטי, התשלום לצד ג' (המוסד לביטוח לאומי ו/או מבטח פנסיוני) מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי המשויך לחשבון. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת פתיחת החשבון כאמור, קבלה עבור התשלום. במסמך תנאי שימוש זה, “כרטיס אשראי” משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו–1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען ו/או כל כרטיס אחר הנטען מראש משמעה כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
5.2. הנך מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בכרטיס אשראי או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת. יובהר, כי כל תשלום מהמשתמש לחברה, יבוצע על ידי חברת אשראי חיצונית ויהא בתוקף רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי כי הכסף אכן הועבר ("
אישור חברת האשראי"). לאחר קבלת אישור חברת האשראי, תעביר החברה למשתמש קבלה במייל כי התשלום אכן התקבל. יובהר, כי בהיעדר אישורים כאמור, לא ייחשב תשלום כלשהו כבוצע. עם קבלת אישור חברת האשראי, תעביר החברה את התשלומים למוסד לביטוח לאומי ו/ או למבטח הפנסיוני המבוקש. עם הגעת התשלום לביטוח לאומי, תצא ללקוח הודעה בדואר מהביטוח הלאומי, על קבלת הכספים באמצעות חברת Workito, בנוסף, וככל שיחפוץ בכך, יוכל הלקוח לראות את ההפקדות שביצע דרך האפליקציה מיידית עם ביצוע התשלום, באזור האישי של אתר הביטוח הלאומי. עם הגעת התשלום לקרן הפנסיה שבחר הלקוח, ניתן יהיה לראות את הכספים שהועברו על ידי החברה לקרן הפנסיה באזור האישי באתר של קרן הפנסיה אליה העביר הלקוח את כספי הפנסיה. 
5.3. על פי דרישת קרנות הפנסיה, על מנת לבצע את התשלום לקרן הפנסיה, יידרש הלקוח לספק ייפוי כח וצילום תעודת זהות לחברה, אשר יועברו לקרן הפנסיה. צילום תעודת הזהות
לא ישמר במאגריי החברה. כמו כן, יתכן שבמקרים מסוימים ועל מנת ליעל את השירות ו/או להגדיל את סל השירותים, יתבקש המשתמש לחתום על ייפוי כוח רחב יותר לצורך ביצוע פעולות מול מוסדות פיננסיים.
5.4.  ביטולי עסקאות
5.4.1. הודעת ביטול 
 - במידה ומסיבה כלשהיא יידרש הלקוח לבטל את העברת התשלומים למוסד לביטוח לאומי ו/או לקרנות הפנסיה, פעולת הביטול תתבצע אך ורק על ידי בעל כרטיס האשראי וכן על ידי המעסיק.

6.
תקופת ההסכם
6.1. תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה/רכישת המנוי על גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”).

7.
ביטול המנוי
7.1. ביטול מנוי שנתי או חודשי יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו לפיו.
7.2. במידה והנך מבקש/ת לבטל את ההסכם, ניתן לעשות זאת דרך האפליקציה. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח לך אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.
7.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול המנוי ייעשה בהתאם להוראות הבאות:
7.3.1. ביטול מנוי שנתי –(א)  ניתן יהיה לבטל בכל עת ; (ב) החיוב העתידי (ככל שישנו) של המשתמש יבוטל, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן והדין.
7.3.2.ביטול מנוי חודשי – (א) ניתן לבטל בכל עת;  (ב) החיוב החודשי של המשתמש יבוטל  החל מהחודש העוקב, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן, הדין ולמדיניות החברה המפורסמת באתר, המשתנה מעת לעת.
7.4.   החזרים בגין חיוב עתידי או חיוב חודשי אשר נעשו בגין החודש בו בוטל המנוי, יעשו בהתאם למדינות הביטולים וההחזרים המפורטת בסעיף ‏8 להלן, ובאתר החברה, המשתנים מעת לעת.

8. 
החזר כספי
8.1. המוסד לביטוח לאומי -
תשומת ליבךכי בשל תהליכי העבודה הנהוגים במוסד לביטוח לאומי, החזר הכספים במקרה של ביטול תשלום, לא  יבוצע על ידי הביטוח הלאומי לאמצעי התשלום ממנו בוצע התשלום המקורי (קרי לחברה), אלא ישירות למעסיק (אלייך), בהתאם לאמצעי העברת הכספים המעודכן לגבייך במערכות המוסד לביטוח לאומי. לאור האמור, במקרה כזה, לא תוכל לבקש/לבצע ביטול עיסקת אשראי, אלא יהיה עלייך  להמתין להחזר שיוענק לך על ידי ביטוח הלאומי לאמצעי התשלום הרשום אצלו במערכת. החזר כספי יינתן ישירות למשתמש על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם ללוחות הזמנים ומדיניות ההחזרות של המוסד לביטוח לאומי.
8.2. קרן פנסיה  - החזר כספים אשר הופקדו לחיסכון העובד בקרנות הפנסיה השונות יתבצע לאותו אמצעי תשלום בו בוצע התשלום המקורי ( קרי לחברה ) ויהיה באפשרותנו להשיב לך את הסכום הנדרש כהחזר כספי  
מיד עם קבלת הכספים מקרן הפנסיה, וזאת בהתאם ללוחות הזמנים ומדיניות ההחזרות המבטח הפנסיוני אליו בחרת להפריש כספים עבור העובד שלך. לאור האמור, במקרה כזה, לא תוכל לבקש/ לבצע ביטול עיסקת אשראי, אלא יהיה עלייך להמתין להחזר הכספים לחברה מקרן הפנסיה, ולאחריו, יועבר אלייך ההחזר הכספי. 
8.3. לאור האמור לעיל, המשתמש אינו רשאי לבטל את החיובים המוזכרים בסעיף 8.1 ו8.2 לעיל, באמצעות חברת האשראי, וביטול חיוב זה כאמור, לא יזכה את המשתמש בהחזר כספי ולמשתמש לא תהיה  כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בהקשר זה, ולאופן ביצוע ההחזר הכספי כאמור בסעיף זה.
8.4 זכותו של משתמש לבטל עסקה, אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה בניגוד לתנאי שימוש אלו ולהוראות הדין 
8.5. המשתמש רשאי לבטל עסקה 
בהודעה בכתב לחברה ובהתאם להוראות החוק, באחת מן הדרכים הבאות: פניה בלשונית "צור קשר" באתר או באפליקציה או בדואר אלקטרוני. לשם ביטול העסקה, על המשתמש למסור את שמו המלא, מספר זהות ואת מספר אישור ביצוע התשלום. 
8.6 זכותו של משתמש לבטל עסקה, אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה בניגוד לתנאי שימוש אלו ולהוראות הדין .
אפליקציה עשויה לכלול הודעות PUSH ומסרונים. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.
הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: עדכון על פעולות נדרשות לשם ניהול משק הבית, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.
8.7. אפליקציה עשויה לכלול הודעות PUSH ומסרונים. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.
8.8 הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: עדכון על פעולות נדרשות לשם ניהול משק הבית, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

9.    שימושים אסורים
הפעולות המפורטות להלן, אסורות בעת השימוש בפלטפורמות. אי עמידה בהוראות המפורטות להלן עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע אותן, אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: להשתמש בפלטפורמות או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מזיקה או בלתי-מורשית; (א) להשתמש בפלטפורמה או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ב) להסיר או להפריד מהתכנים או מהפלטפורמה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה; (ג) להפר או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת; (ד) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת הפלטפורמה או השרתים או הרשתות המאחסנות את האפליקציה או האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ה) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האפליקציה, האתר או החברה; (ו) לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לפלטפורמות; (ז) ליצור יצירות נגזרות, להעתיק, לבצע, להפיץ, לשלב עם תוכנה אחרת - כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה (לרבות, בין היתר, הפלטפורמות), בכל אופן או בכל אמצעי; (ח) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאפליקציה ו/או האתר ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (ט) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה ו/או לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (י) להפר אי אלו מהתנאים המפורטים לעיל ולהלן.

10.    זכויות קניין רוחני
10.1. הפלטפורמות והתכנים, והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר ושאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה, להשתמש באפליקציה, בתכנים ובשירותים הקשורים באפליקציה על גבי מכשיר נייד ו/או טאבלט שבבעלות או בשליטת המשתמש באופן שאינו מסחרי, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם זה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת באפליקציה ו/או האתר (כמפורט בתנאים אלו) וזו ניתנת לביטול כאמור. היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האפליקציה ו/או האתר (להלן: "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי ובלתי מוגבל, ללא תמלוגים לשלב את הפידבק בכל המוצרים, השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק. המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.
10.2. הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האפליקציה ו/או האתר או השירותים הניתנים במסגרתם (להלן: "
סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באפליקציה ו/או באתר שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באפליקציה (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת למשתמש כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר שלצדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

11.    זמינות האפליקציה והאתר
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזמינות ופונקציונאליות האפליקציה ו/או האתר והשירותים הניתנים במסגרתה תלויה בגורמים חיצוניים רבים. בתוך כך, ברשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאפליקציה ו/או האתר ועוד). החברה פועלת על מנת להבטיח שהאפליקציה, האתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי הפלטפורמות והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האפליקציה ו/או האתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאפליקציה ו/או לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

12.  קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה ו/או באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האפליקציה ו/או באתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד ולחברה לא תהא שום אחריות בגינם, לרבות תנאי ומדיניות הפרטיות באותם אתרים; כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. פרסומים מסחריים במהלך השימוש בפלטפורמות, המשתמש עשוי להיחשף למודעות מסחריות או פרסומות המפורסמות על-ידינו עבור צדדים שלישיים איתם אנו עובדים. כל המידע המופיע במודעות המסחריות או הפרסומות שייך לאותם צדדים שלישיים והינו באחריותם הבלעדית שלהם, והוא ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). על החברה אין כל התחייבות או אחריות בהתייחס למידע זה, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומים מסחריים אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומות אלו.

13.  תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות, לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את האפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".

14.    מדיניות פרטיות
14.1. מדיניות הפרטיות של החברה מופיעה בכתובת: https://www.workito.co.il/privacy  ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 1.1.   המשתמש מאשר בזאת לחברה ומי מטעמה לעשות שימוש בפרטיו האישיים לצורך איתורו ויצירת קשר עמו לעניין, ולכן לפני התחלת השימוש בפלטפורמות, וכל הנובע משימוש זהבשירותים באמצעות הפלטפורמות עלייך לעיין במדיניות הפרטיות.

15.    הסרת אחריות
האפליקציה, האתר והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית.

16.    הגבלת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאפליקציה ו/או מהאתר ו/או מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באפליקציה, באתר ו/או בתכנים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים.

17. הפסקת פעילות האפליקציה והאתר וסיום התנאים
החברה רשאית להפסיק, להשהות, לחסום, להגביל, באופן זמני או קבוע, בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות בפלטפורמות או את הגישה לפלטפורמות (בכלל או למשתמש/ים ספציפיים), ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק, להגביל, לחסום או להשהות את פעילות האפליקציה ו/או האתר.

18.   כללי
(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה; (ב) על תנאים אלו יחולו חוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם); (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באפליקציה ו/או באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה; (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים; (ה) שום ויתור או הימנעות מביצוע פעולה או עמידה על זכות המוענק למי מהצדדים, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור; (ז) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ח) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך.

19. שאלות          
אנו מזמינים אותך לפנות לחברה באמצעות הפלטפורמות, על ידי לחיצה על תת-לשונית "צור קשר" באמצעות אייקון הווטסאפ המופיע באתר ובאפליקציה. במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת
support@workito.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך בהקדם, על פי הנסיבות והוראות הדין.


עודכן בתאריך 23 ספטמבר 2022