אנו, וורקיטו בע"מ (להלן – "החברה" או "אנחנו") מברכים אותך על שימושך באפליקציה "Workito" לניהול חכם ופשוט של עובדים במשק בית (להלן:"האפליקציה") ובאתר האינטרנט האינפורמטיבי שלנו בכתובת Workito.co.il  ("האתר"). כל שימוש באפליקציה ובאתר על ידי משתמש (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה"), ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

1.    הסכמה לתנאי השימוש
אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש באפליקציהו/או באתר. בעצם התחברותך ו/או התקנת האפליקציה ו/או שימוש, כניסה, גלישה באפליקציהו/או באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק (להלן, ביחד – "התנאים"). אתה מסכים כי כמשתמש באפליקציה ו/או באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באפליקציה ו/או האתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באפליקציה ובאתר, והנך מתחייב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך, באופן מיידי.  התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

2.    האפליקציה והאתר
‍האפליקציה
מסייעת למעסיקים של עובדי משק בית ("מעסיקים") לנהל בצורה קלה ופשוטה את העסקת והתשלומים לעובדי משק הבית ("העובדים"), לרבות באמצעות ניהול ורישום שעות העבודה של העובדים, חישוב שכר וחישוב של התשלומים הנדרשים על פי חוק בגין העסקת העובדים (ביטוח לאומי, קרנות פנסיה), חישוב זכויות לעובדים על פי חוק (כגון: ימי חופשה, מחלה ודמי הבראה) ומערכת התראות על התנהלות תקינה בהעסקת עובדים במשק בית. שים לב: האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי מעסיקים בלבד והיא כוללת הזנת פרטים אישיים של העובדים, על ידי המעביד, כמפורט במדיניות הפרטיות. באחריות כל מעסיק להשיג מכל עובד את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של העובד אותו המעסיק מתכוון להעלות לשירות במסגרת האפליקציה, ולעמוד בכל דרישות הדין החלות בקשר למידע כאמור. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה. בעצם הזנת מידע אישי הקשור לעובדים לאפליקציה, הנך מאשר ומצהיר שהשגת את כל ההסכמות הנדרשות, מכל העובדים הרלוונטיים, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באפליקציה (לרבות הסכמת העובד לאיסוף מידע אישי לגביו באמצעות האפליקציה), וכי ניתנה לכל עובד הזדמנות לעיין במדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בלינק.

האתר
משמש לשם מתן אינפורמציה כללית לגבי האפליקציה והחברה ולשם יצירת קשר עם החברה. האתר פתוח לכל משתמש, לרבות משתמשים שאינם רשומים, ואולם האפליקציה זמינה למשתמשים רשומים בלבד. על מנת להשתמש באפליקציה, מכשירך הנייד צריך להיות מחובר לרשת האינטרנט. הינך אחראי עבור הזמינות והתשלום עבור החיבור לאינטרנט. האפליקציה והאתר עשויים להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע,מפרטים, ה-"look and feel" של האפליקציה והאתר, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים באפליקציה ו/או באתר או דרכם (להלן – "התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנולה ברישיון כדין. (להלן, ביחד: "השירותים")

האפליקציה, האתר והתכנים ניתניםלך "כמות שהם" ("ASIS"). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באפליקציה ובאתר ובתכנים אחרים שלצדדים שלישיים הזמינים באמצעות השימוש באפליקציה הינם באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד – "נציגי החברה"), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד האפליקציה ו/או האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, באפליקציה, באתר או בשירותים הניתנים באמצעותם.  לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאידיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באפליקציה ו/או באתר.

3.    חשבון משתמש
על מנת להשתמש באפליקציה עליך ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה באמצעות טופס הרישום המופיע באפליקציה, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האפליקציה (להלן "חשבון"). כמו-כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו.
שים לב: בסיום תהליך פתיחת החשבון נשלח לך אישור לכתובת הדוא"ל שמסרת לנו, על כך שהחשבון נפתח בהצלחה. כמו-כן,  ככל שתהליך ההרשמה לא הסתיים בהצלחה, אנו עשויים ליצור עמך קשר על מנת לנסות ולסייע בהשלמת התהליך. עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך. אינך רשאי להחזיק יותר מחשבון אחד (1) פעיל. החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחוב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים. אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי הגדרות החשבון שלך או באמצעות פנייה ל- Support@workito.co.il. כמו-כן, על מנת למחוק את החשבון, הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו: Support@workito.co.il. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.
שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות תוכן הגולשים שצברת) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

4.    הודעות והתראות
האפליקציה עשויה לכלול הודעות PUSH ומסרונים. הינך מסכים בזאת לקבלת כל אלה (הודעות PUSH ישלחו למשתמש לאחר שהמשתמש הסכים באופן אקטיבי לקבל הודעות אלה). המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות PUSH מהחברה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלו.
הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרים הבאים: עדכון על פעולות נדרשות לשם ניהול משק הבית, התראות פעילות כלליות, לרבות התראות חשובות הקשורות במשתמש, בחשבון, באבטחה ופרטיות.

5.    שימושים אסורים
פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באפליקציה ו/או באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר ו/או מהאפליקציה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאפליקציה ו/או לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האפליקציה ו/או האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האפליקציה ו/או האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באפליקציה או באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האפליקציה, האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האפליקציה ו/או האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאפליקציה ו/או האתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באפליקציה או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור,להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאפליקציה ו/או האתר ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאפליקציה ו/או האתר; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים לכל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה ו/או לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, אוכל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באפליקציה ו/או באתר; (טז) להעתיק בדרך כלשהי מידע המפורסם באפליקציה ו/או באתר, למעט לשימוש האישי. ו/או (טח) להפר אי אלו מהתנאים.

6.    פנייה אלינו באמצעות האפליקציה ו/או האתר
על מנת לפנות לחברה באמצעות האפליקציה ו/או האתר, יהיה על המשתמש למלא פרטי קשר, באמצעות לחיצה על תת-לשונית "צור קשר" באפליקציה ו/או האתר.

7.    זכויות קניין רוחני
האפליקציה והאתר והתכנים בהם, והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר ושאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה להשתמש באפליקציה, בתכנים ובשירותים הקשורים באפליקציה על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך באופן שאינו מסחרי, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם זה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת באפליקציה וזו ניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כלדין. היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האפליקציה ו/או האתר (להלן– "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק. המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים שלמידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

8.    סימני מסחר ושמות מסחריים
הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האפליקציה ו/או האתר או השירותים הניתנים במסגרתם (להלן – "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באפליקציה ו/או באתר שייכים לבעליהם (להלן – "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באפליקציה (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.  

9.    זמינות האפליקציה והאתר
זמינות ופונקציונאליות האפליקציה ו/או האתר והשירותים הניתנים במסגרתה תלוי הבגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאפליקציה ו/או האתר ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאפליקציה, האתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האפליקציה ו/או האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האפליקציה ו/או האתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאפליקציה ו/או לאתר  באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

10.    שינויים באפליקציה ובאתר
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באפליקציה ו/או באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האפליקציה, האתר ו/או התכנים. הנך מסכים כי החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה. לחברה אין חובה לספק עדכונים, שדרוגים או גרסאות חדשות של האפליקציה תחת תנאים אלו. ככל שרלוונטי, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה של החברה. אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באפליקציה, אנא צור איתנו קשר באמצעות האפליקציה.

11.    קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה ו/או באתר מאפשרים למשתמשים לעזוב את האפליקציה ו/או באתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד. החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים אלה או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

12.    פרסומים מסחריים
במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה, המשתמש עשוי להיחשף למודעות מסחריות או פרסומות המפורסמות על-ידינו עבור צדדים שלישיים איתם אנו עובדים. כל המידע המופיע במודעות המסחריות או הפרסומות שייך לאותם צדדים שלישיים והינו באחריותם הבלעדית שלהם, והוא ניתן למשתמשים "כמות שהוא" (AS IS). על החברה אין כל התחייבות או אחריות בהתייחס למידע זה, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומים מסחריים אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומות אלו.

13.    מדיניות פרטיות
החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים באפליקציה ו/או באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של האפליקציה והאתר המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה, והמופיעה בלינק הבא. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש באפליקציה ו/או באתר, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותתעדכן בה מעת לעת.

14.    הסרת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האפליקציה, האתר והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האפליקציה, האתר והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באפליקציה או באתר, ו/או (3) כי תוצאות השימוש באפליקציה, באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו. החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית. היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

15.    הגבלת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאפליקציה ו/או מהאתר ו/או מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באפליקציה, באתר ו/או בתכנים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או שלנציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם. היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

16.    שיפוי
המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באפליקציה ו/או באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

17.    שינויים בתנאי השימוש
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעתלעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ליום ____" ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש באפליקציה ו/או באתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

18.    תנאים מיוחדים שקשורים לכללי שימוש של ספקיפלטפורמה צד שלישי
מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ ("ספקי פלטפורמה") השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה ("כללי שימוש"). שים לב שכללי שימוש ספציפיים מצוינים להלן אולם כללי שימוש נוספים עשויים לחול, והאחריות היא שלך לבדוק אילו כללי שימוש עשויים להיות רלוונטיים ולחול על השימוש שלך באפליקציה. הנך מתחייב לפעול בהתאם לכללי השימוש כאמור, וכללים אלו החלים על השימוש שלך באפליקציה משולבים כאן על דרך הפניה. במקרה של סתירה בין התנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה וכללי השימוש של ספקי הפלטפורמה ביחס למצגים, התחייבויות ומגבלות  על השימוש באפליקציה, הגבלת אחריות או כל סעיף אשר מטיל אחריות כלשהי על ספק הפלטפורמה אזי כללי השימוש של ספק הפלטפורמה הרלוונטי יגברו ביחס לספק הפלטפורמה הרלוונטי. אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל עליך או מתוקף כללי השימוש של ספקי הפלטפורמה. כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי גורם המנוע על פי החוקים החלים עליו או כללי שימוש אלו מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה אסורה במפורש. ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות iTunes  (להלן - "תוכנה שנרכשה ב-Apple App Store"): אתה מאשר ומסכים כי (i) הרישיון המוענק להשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו רישיון מוגבל להשתמש בתוכנה שנרכשה בחנות של iTunes על מכשיר נייד עם מערכת הפעלה iOS שבבעלותך או בשליטתך או באמצעות גישה על ידי חשבונות אחרים המשויכים לחשבונך במסגרת תכנית שיתוף משפחתית כמפורט ב  App store Terms of Service ו- (ii) הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם ("Apple Inc. ("Apple וכי על Apple לא חלה כל אחריות על כל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או כל תוכן אשר נכלל בה. השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store חייב להיעשות בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידי Apple לרבות אלו המופיעים ב-App Store Terms of Service שהיו בתוקף במועד כריתת הסכם זה. אתה מאשר כי על Apple לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store. בכל מקרה שתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה יכול להודיע על כך ל - Apple ,ו-Apple תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת, אם שילמת, בעד תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store; במידה המירבית המותרת על פי הדין החל, על Apple לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store ועל כל תביעה, אובדן, התחייבות, נזק, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בסעיפי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי השימוש וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה והחברה מאשרים כי החברה, ולא Apple, אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store, לרבות, בין השאר, אך לא רק:  (i) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (ii) תביעות כי התוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי;  ו - (iii) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנת הצרכןאו מחקיקה דומה אחרת; ועל כל התביעות הללו יחולו תנאי שימוש אלה בלבד וכל דין רלוונטי אשר חל על החברה כספק של האפליקציה. אתה מאשר, כי במקרה של תביעה של צד שלישי כי תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או ההחזקה או השימוש מצדך בתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, החברה, ולא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני. אתה מאשר ומסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הן מוטבים של תנאי שימוש אלה, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי שימוש אלה, מוקנית ל - Apple זכות (ו- Apple תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלה נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של תנאי שימוש אלה.

19.    הפסקת פעילות האפליקציה והאתר וסיום התנאים
החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאפליקציה ו/או האתר ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל חברות משתמש במועדון הלקוחות ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר בשל אי עמידתך בסעיף 10 לעיל), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין. בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האפליקציה ו/או האתר. הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.  

20.    תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".

Google Maps API
השירות באפליקציה עושה שימוש בממשק המפות של גוגל (Google Maps API). תנאי מדיניות הפרטיות של ממשק המפות של גוגל יחולו על כל משתמש אשר משתמש בשירות באמצעות האפליקציה (מדיניות הפרטיות זמינה ב-:http://www.google.com/policies/privacy/ ותנאי השימוש (זמינים ב-:http://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html).

21.     קטינים
על מנת להשתמש באפליקציה ו/או באתר על המשתמש להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים באפליקציה ו/או באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שש עשרה(16) משתמש באפליקציה ו/או באתר, אנו נחסום משתמש זה מלהיכנס לאפליקציה ו/או לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור. כל משתמש יכול לפנות אלינו לכתובת Support@workito.co.il, אם הינו סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שש עשרה(16).

22.    ייצוא
האפליקציה עשויה להיות כפופה לדיני הייצוא החלים על המשתמש או בטריטוריה של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי הוא לא ישלח, יעביר או ייצא את האפליקציה לכל מדינה או יגרום לזמינותה, בניגוד לדינים החלים ובהתאם לקהל היעד אליו מיועדת האפליקציה. בנוסף, אתה מצהיר ומתחייב ש: (i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו - (ii) כי אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

23.    כללי
(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאפליקציה ו/או לאתר או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באפליקציה ו/או באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסינותן- מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל עלפי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאפליקציה ו/או האתר או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם עלידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  

24.    שאלות
במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: Support@workito.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.