1.הסכמה
אנא קרא בעיון: בעצם הורדת האפליקציה ובעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר ו/או באפליקציה אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע של החברה. המידע האישי ישמש לצורך מתן השירותים בלבד כמפורט במסמך זה.

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?
אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר ו/או באפליקציה:
א.  הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו''ב.  ב.  הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה-IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.  

מידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו במסגרת טופס פתיחת החשבון שבאתר, לרבות: שם מלא, כתובת, מס' טלפון נייד, מס' ת.ז. וכתובת דואר אלקטרוני.

בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, לרבות:

בעת השימוש בשירות, נבקש ממך להזין לאפליקציה את פרטי העובדים אותם אתה מעסיק, לרבות שם מלא, כתובת, מין, סוג עבודה (למשל: ניקיון, שמרטפות), תאריך לידה, תאריך תחילת העבודה אצל המעסיק, מספר טלפון נייד, אמצעי תקשורת, מספר טלפון בבית, מספר תעודת זהות אודרכון והאם העובד הוא תושב יהודה, שומרון או מדינה אחרת; ו-

כל מידע נוסף שתזין לאפליקציה במהלך השירות, לרבות ימי ושעות העבודה של העובדים, נתוני שכר ששולמו לעובדים, הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי ודמי הבראה ששולמו לעובדים וזכאות לימי חופשהומחלה של העובדים.

שים לב: האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי מעסיקים בלבד והיא כוללת הזנת פרטים אישיים של העובדים, על ידי המעביד, כמפורט במדיניות הפרטיות. באחריות כל מעסיק להשיג מכל עובד את כל ההסכמות הנדרשות תחת כל דין חל לגבי מידע אישי של העובד אותו המשתמש מתכוון להעלות לשירות במסגרת האפליקציה, ולעמוד בכל דרישות הדין החלות בקשר למידע כאמור. החברה אינה אחראית לכל שימוש כאמור ולא תישא באחריות כלשהי בהקשר זה.

במסגרת טופס יצירת קשר באתר ו/או באפליקציה, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.

מידעאישי אשר המשתמש מספק לנו תוך פנייה אלינו למטרות תמיכה טכנית באמצעות כתובת הדוארהאלקטרוני הזמינה באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישיייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר ו/או באפליקציה.

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת: (i) שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר ובאפליקציה וכן הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו"ל; ו-(ii) שהשגת את כל ההסכמות הנדרשות, מכל העובדים הרלוונטיים, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באפליקציה (לרבות הסכמת העובד לאיסוף מידע אישי לגביו באמצעות האפליקציה), וכי ניתנה לכל עובד הזדמנות לעיין במדיניות פרטיות זו, טרם העלאת כל מידע אישי בקשר לעובדים לאפליקציה (לרבות אך לא רק: פרטיהם האישיים, לו"ז העבודה שלהם, ופרטים בנוגע לתנאי השכר והתנאים הסוציאליים של אותם עובדים).

3.      כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?
המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו –בשני אופנים:  

באמצעות כניסתך לאתר ו/או לאפליקציה ושימושך בהם. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר ו/או באפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך (לרבות מיקומך).

אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת ההצטרפות לשירות, בעת השימוש בשירותי החברה או בעת מילוי טופס יצירת קשר.

4.      מטרות איסוף ושימוש במידע
אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה.

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:  

להעניק את השירותים למשתמש האפליקציה,לרבות ניהול יומן העבודה ומעקב אחר תשלומים לעובדים.

לשלוח מסרים למשתמשי האפליקציה בקשר עם שימושם בשירות.

להעניק את השירותים למשתמשי האתר, לרבות יצירת קשר עם החברה דרך האתר.

להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה.

להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית, לרבות באמצעות יצירת קשר עם המשתמש באופן יזום.

לאחסן ולנהל את המידע במאגרי החברה לצורך מתן השירותים.

להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על החברה.

5.      שיתוף מוגבל של מידע אישי
החברה לא תמכור ולא תמסחר מידע אישי של משתמשיה. החברה משתמשת במידע האישי למטרות מתן השירותים המפורטות בסעיף 4 לעיל (על ידי החברה או על ידי נותני שירותיה). בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) ׁׁׁעל מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ה) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ו) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ז) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; ו/או (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.      שינוי או מחיקה של מידע אישי
אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לעשות כן באמצעות האפליקציה או לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: Support@workito.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.
שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

7.      קטינים
על מנת להשתמש באתר ו/אובאפליקציה עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפנות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני לSupport@workito.co.il. לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

8.      אבטחה
אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר ו/או האפליקציה והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).  המידע האישי שנמסר לנו מאוחסן על שרתים מאובטחים של חברת Firebase. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.  יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

9.      שירותי צדדים שלישיים
אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותי החברה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך. בין היתר אנו נעזרים בספקי השירותים הבאים:
AppFlyer, אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב:
https://www.appsflyer.com/privacy-policy,
Firebase, אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב:
https://firebase.google.com/support/privacy,
Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות של השירות מצויה ב:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ

10.      טכנולוגיות מעקב
בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies),
web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "
טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש. ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לבכי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם. לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. להלן קישורים להנחיות בנוגע לחסימת קובצי Cookie בדפדפני אינטרנט נפוצים:

לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics וב-Firebase כספקי שירות המבצעים עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר ובאפליקציה, לרבות באמצעות שימוש בקבציעוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics ו-Firebase בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. העברת נתונים בינלאומית
החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

12.      שינויים במדיניות הפרטיות
ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.
אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האפליקציהו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באפליקציה או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

13.      שאלות
אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה Support@workito.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.